Make your own free website on Tripod.com
 
   PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                     BERBANTUKAN KOMPUTER

 
     Bahan pengajaran dan pembelajaran

Terdapat pelbagai bahan pengajaran Bahasa Melayu yang didapat dalam bentuk multi media. Bahan disampaikan dengan data, teks, imej, video, animasi, bunyi dan suara. Pelbagai perisian atau CD-ROM boleh digunakan untuk menunjukkan kepada murid yang mungkin di luar kemampuan guru untuk memberi penerangan atau demontrasi. Kemudahan mutimedia ini membuatkan bahan yang dipelajari lebih menyeronokkan. Inimembantu suasa pembelajaran lebih berkesan dan, hidup dan ceria. Penerangan konsep tampak lebih mudah dengan kemudahan multimedia dan membantu proses pembelajaran lebih realistik. Banyak dan pelbagai maklumat boleh didapati secara mudah dengan kemudahan internet.
 


 
 


[Halaman Utama]  [Interaksi]  [Pengenalan]
[Pembelajaran berpusatkan murid]
[Pembelajaran kendiri] [Pentadbiran kelas]